Regulamin

Regulamin Bawialni Będzin

1. Bawialnia przeznaczona jest do zabawy dla dzieci do 11. roku życia.
2. Dzieci przebywają na terenie bawialni tylko i wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów).
3. Zakup biletu wstępu przez rodziców (opiekunów) jest jednoznaczny z akceptacją
regulaminu i przejęciem całkowitej odpowiedzialności za dzieci pozostające pod ich opieką.
4. Opiekunowie pozostawiający dzieci na terenie bawialni innym rodzicom lub opiekunom na
zasadzie indywidualnego uzgodnienia pomiędzy sobą, robią to wyłącznie na swoją
odpowiedzialność i tym samym nie zwalniają siebie z odpowiedzialności i obowiązku
gwarancji bezpieczeństwa swoich podopiecznych podczas zabaw w obiekcie.
5. Osoby dorosłe umożliwiające wejście innym dzieciom (poza własnymi) na teren obiektu
ponoszą za to dziecko całkowitą odpowiedzialność.
6. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na salę zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach
lub w obuwiu zastępczym.
7. Na salę zabaw opiekunowie wchodzą w obuwiu z ochronnymi nakładkami lub
w skarpetkach.
8. Dzieci nie mogą posiadać podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub
jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
9. W trakcie zabawy obowiązuje zakaz spożywania cukierków i gumy do żucia.
10. Jedzenie i napoje można spożywać tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu.
11. Na terenie bawialni obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
12. Zabrania się wchodzenia do konstrukcji urządzeń zabawowych rodzicom i opiekunom.
13. Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione
w bawialni.
14. Na terenie bawialni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania
alkoholu oraz innych używek, a także wprowadzania zwierząt.
15. W trosce o zdrowie użytkowników bawialni, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub
dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
16. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu bawialni
o schorzeniach i niepełnosprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
17. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w bawialni, w których
zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić
personelowi.
18. Personel może zwrócić uwagę dzieciom korzystającym z bawialni, jeżeli zauważy
nieodpowiednie zachowanie uczestników lub zachowanie stanowiące niebezpieczeństwo
dla innych osób przebywających w bawialni oraz może odmówić przyjęcia dzieci, które
pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają zasad współżycia społecznego oraz stanowią
zagrożenie dla innych dzieci.
19. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) i są oni
zobowiązani do poniesienia kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub
urządzeń.
20. Na terenie bawialni zabrania się:
– wspinania po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,
– wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy,
– niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.
21. Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych, imieninowych
itp. Szczegóły rezerwacji zawarte są w Regulaminie Organizacji Imprez
Okolicznościowych.
22. Przed podpisaniem umowy na organizację imprezy rodzic (opiekun) zostanie zapoznany
z obowiązującym regulaminem. Po zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych
w nim, przyjęte zostanie zamówienie na organizację imprezy oraz podpisana zostanie
stosowna umowa z uwzględnieniem warunków zawartych w regulaminie.
23. Na terenie bawialni może przebywać jednorazowo liczba dzieci określona wewnętrznym
regulaminem bawialni i przepisami przeciwpożarowymi. Personel bawialni w przypadku
dużego zagęszczenia może rozdzielić dzieci wg stref, wstrzymać możliwość wejścia do
obiektu kolejnych uczestników w celu regulowania liczby wejść – wyjść, mając na uwadze
przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu.
24. Na terenie obiektu mogą być czasowo robione zdjęcia uczestników zabaw, które publikowane będą na stronach internetowych Bawialni Będzin, Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz OSIR-u, a także na portalu Facebook. W związku z powyższym dobrowolne wejście na teren bawialni jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz wykorzystanie wizerunku osób przebywających na terenie obiektu.