ZASADY I PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE COVID-19

17 grudnia, 2021

ZASADY I PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE COVID-19

– Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko / opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

– Na terenie Bawialni może przebywać jednorazowo 30 dzieci.

– Z każdym dzieckiem może wejść tylko 1 osoba dorosła.

– Każda osoba wchodząca do sali zabaw wyraża zgodę na dobrowolny bezdotykowy pomiar temperatury przez pracownika oraz zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia.

– Obowiązuje zakrywanie nosa i ust przez osoby dorosłe przebywające na terenie bawialni ( pracowników oraz opiekunów dzieci ).

– Przed wejściem do sali zabaw opiekunowie oraz dzieci zobowiązani są do zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane.

– Obowiązuje utrzymanie dystansu (min. 2 metry) pomiędzy osobami odwiedzającymi bawialnię.

– Dzieci nie mogą wnosić na teren sali zabaw własnych zabawek.

DEZYNFEKCJA:

– Przed wejściem do każdej sali zabaw osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 6 lat mają obowiązek skorzystać ze środków do dezynfekcji rąk, natomiast dzieci poniżej 6 lat muszą obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.

PRZERWA TECHNICZNA :

– W godzinach 14.00 do 15.00 prowadzona jest kompleksowa dezynfekcja bawialni – przerwa techniczna.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin, (dalej: Administrator),

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres Administratora danych lub poprzez e-mail: iodo@marwikpoland.pl,

3. Pozyskiwane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko nr telefonu oraz wynik pomiaru temperatury będą przetwarzana w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 oraz na potrzeby kontaktu z Panią/Panem w przypadku wystąpienia ogniska Covid-19. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO

4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie organom i podmiotom uprawnionym do dostępu do informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udokumentowania Pani/Pana pobytu w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju . Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną trwale usunięte.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, 7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe wejście na obiekt bawialni w związku zagrożeń epidemiologicznym Covid-19

Bawialnia BędzinBawialnia OTWARTA!